Gratis Avslöjande Glimtar Rinaldas liv Nya vittnesmål

Allmänna Villkor gällande Rinaldas Konsultationer

Kontakt : [email protected].

Dessa allmänna villkor avser villkoren för tillhandahållande av tjänster på hemsidan www.rinalda-se.com. De uppfyller de olika reglerna och direktiven i EU:s konsumentavtalsrätt, nuvarande och framtida.

Dessa allmänna villkor fastställer förhållandet mellan kunden, hädanefter "den Konsulterande", och företaget Oliforde Ltd som marknadsför erbjudandena som är förbundna med hemsidan www.rinalda-se.com , hädanefter "Hemsidan".

Inledning: villkor för internetanvändarens bruk av hemsidan

Den Konsulterande som kopplar upp sig på hemsidan och gör en beställning av gratis tjänster eller betaltjänster måste vara en fysisk person som har har uppnått myndighetsåldern i hemlandet.

Att koppla upp sig på hemsidan betyder automatiskt att den Konsulterande godtar samtliga allmänna villkor för bruk och försäljning.

Dessa allmänna villkor för bruk av hemsidan kan komma att ändras när som helst, utan föregående meddelande. Den Konsulterande bör därför regelbundet referera till den senaste versionen av de allmänna villkoren för försäljning på hemsidan www.rinalda-se.com .

1. Spådamens etiska och yrkesmässiga förpliktelser

Hemsidan www.rinalda-se.com och de e-postmeddelanden som är förbundna med denna erbjuder produkter, texter och studier inom området för spådom och esoterik.

Spådom är inte föremål för någon särskild yrkesmässig lagstiftning. Det finns inga officiella examen som bekräftar utbildning eller kompetens som medium.

Den person som officierar som spådam under namnet Rinalda förpliktar sig att iaktta en etisk och yrkesmässig akt, vars huvudregler är föremål för dessa "Allmänna Villkor för Konsultation".

2. Personuppgifter

Personuppgifter och personlig information som den Konsulterande överför till hemsidan i syfte att bekräfta den begärda tjänsten är strikt personliga och konfidentiella och kan inte under några omständigheter överlåtas till en tredje part.

Hemsidan kan spara personuppgifterna för den Konsulterande som har fyllt i en orderblankett på hemsidan eller på en sida som är anknuten till denna, oavsett om det gäller en gratisprodukt eller en betalprodukt.

Hemsidan kan bara kommunicera dessa uppgifter till handelspartner om internetanvändaren har godtagit detta genom att kryssa i avsedd ruta.

För att avregistrera sig från partners erbjudanden, kan användaren använda de länkar för uppsägning av abonnemang som står i hemsidans partners e-postmeddelanden.

3. Hälsa, laglighet

De texter som tillhandahålls av hemsidan www.rinalda-se.com och därmed tillhörande innehåll kan inte liknas vid råd som ges av erkända och reglementerade yrkeskategorier, så som juridisk, medicinsk och psykologisk rådgivning.

Om den Konsulterande lider av sjukdom eller har särskilda problem (bland annat juridiska), ska han eller hon omedelbart vända sig till den yrkeskategori som är anpassad för det särskilda fallet.

Hemsidan är absolut förbjuden att behandla vilket problem eller besvara vilken fråga det än må vara som skulle kunna beröra fysisk och mental hälsa och vara ställd av den Konsulterande.

Hemsidan förbinder sig att aldrig skicka råd till den Konsulterande som skulle kunna förleda denne att bryta mot lagen eller skada tredje person.

4. Produkter som erbjuds på hemsidan och i e-postmeddelandena

Hemsidan www.rinalda-se.com och de därmed förbundna e-postmeddelandena marknadsför betalprodukter inom området för spådom, förutsägelse, astrologi, tolkning av tarot, tursiffror och personlig utveckling.

Dessa produkter har formen av e-böcker, audio- och audiovisuella inspelningar, texter, illustrationer och diverse objekt förbundna med ockultism. Dessa produkter kan vara tillgängliga i hemsidans butik eller erbjudas via e-postmeddelanden.

Inom ramen för sitt välkomsterbjudande erbjuder hemsidan varje nyregistrerad person en gratis spådom.

Hemsidan förbinder sig inte att garantera att de händelser som nämns på hemsidan eller i e-postmeddelandena kommer att inträffa.

5. Tekniska villkor för leverans av lektyr och illustrationer utan fysiskt underlag

De texter och illustrationer utan fysiskt underlag som beställs, gratis eller till betalning, skickas via elektroniska kanaler, så som e-postmeddelanden och filer för nerladdning.

Hemsidan ansvarar inte för blockeringar som skulle kunna framkalla svårigheter i befordran av dessa texter och illustrationer, så som spamfilter och virusfilter.

Den Konsulterande ska bland annat kontrollera parameterinställningarna på sin dator och registrera avsändaradressen [email protected] i sitt register över godkända kontakter.

6. Uppsägning av abonnemang

Om den Konsulterande inte längre önskar erhålla e-postmeddelanden från hemsidan, kan han eller hon begära detta genom att följa de länkar för uppsägning som finns i alla e-postmeddelandena som skickas från hemsidan.

Hemsidan uppmärksammar den Konsulterande på det faktum att en uppsägning av abonnemang avaktiverar alla länkar som finns i de e-postmeddelanden som han eller hon tidigare kan ha mottagit från hemsidan. Den Konsulterande kommer inte längre att ha tillgång till produkter som levereras på detta sätt, såvida han eller hon inte redan har sparat dem på sin dator.

ARTIKEL 4 – Betalning och återbetalning

Betalning sker med bankkort, via online-betalning. Online-betalning sker via säkra bankkanaler.

Om den Konsulterandes kreditkort inte godkänns, förbehåller sig hemsidan rätten att låta den Konsulterande prova igen med samma kort inom den tidsfrist och så många gånger som gällande lagar och regler tillåter.

Hemsidan förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort, avbryta samt tillfälligt eller definitivt ersätta betalningssystem i syfte att optimera servicekvaliteten och detta utan meddelande i förväg.

Hemsidan förbehåller sig möjligheten att ändra pris på sina erbjudanden utan meddelande i förväg.

Priset på varje betalprodukt anges tydligt för den Konsulterande i köpdokumentationen. Detta pris anges tydligt på den internetsida där han eller hon genomför sin betalning.

De immateriella texter, illustrationer och produkter som beställs görs först tillgängliga när betalning har skett och internetanvändarens betalning har godkänts av hemsidan.

I det fall den Konsulterande inte är nöjd, förpliktar sig hemsidan att genomföra återbetalning. Hemsidan kan emellertid endast återbetala belopp som betalats för tjänster som utförts högst 3 månader innan reklamation sker. Återbetalning av den summa som den Konsulterande har erlagt sker så fort som möjligt, på enkel begäran av den Konsulterande som skickas till följande adress: [email protected]

ARTIKEL 5 – Garantier

Hemsidan påtar sig inget ansvar för varaktigheten, underhåll av tillgången eller raderingen av det beställda materialet.

Hemsidan påtar sig inget ansvar för om den Konsulterande underlåter att spara det beställda materialet.

Hemsidan frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå under säkra transaktioner. Detta ansvar åligger de olika organ som säkerställer dessa tjänster.

ARTIKEL 7 – Produkternas tillgänglighet

Vad beträffar immateriella produkter, ansvarar Hemsidan för att genomföra alla rimliga tekniska lösningar för att möjliggöra permanent tillgång till hemsidan samt till de texter och illustrationer som är förbundna med den, med förbehåll för nödvändiga underhåll, nätavbrott eller illvilliga handlingar som hemsidan inte kan påverka.

Därför avsäger sig Hemsidan allt ansvar i de fall då det inte går att komma åt hemsidan eller de sidor med texter och illustrationer som är förbundna med den.

Hemsidan kan inte garantera att den är fri från datavirus som hemsidan inte kan påverka.

ARTIKEL 8 – Force majeure

Hemsidan frånsäger sig allt ansvar för all oförmåga att uppfylla sina kontraktsenliga förpliktelser vid fall av force majeure eller oförutsägbara störningar, däribland, men inte begränsat till, krigstillstånd, naturkatastrofer, bränder, inre eller yttre strejk, inre eller yttre funktionsavbrott och i allmänhet alla händelser som förhindrar att beställningarna kan hanteras på rätt sätt.

ARTIKEL 9 – Immateriell äganderätt

Webbsidornas hela innehåll (bilder, logotyper, förkortningar, programvara, texter, algoritmer) och all information som presenteras av Hemsidan och dess leverantörer är skyddade av den immateriella äganderätten och varumärkeslagen.

All reproduktion eller användning som lyder under den immateriella äganderätten kräver Hemsidans tillstånd i förhand.

All otillåten användning av delar av eller av hela innehållet på Hemsidan och dess immateriella äganderätt kan bli föremål för rättsliga påföljder.

ARTIKEL 10 – Varaktighet

Varaktigheten i tillämpningen av dessa allmänna villkor för försäljning är obegränsad, utom om Hemsidan gör ändringar eller avvecklas.

ARTIKEL 11 – Territorialitet

Dessa allmänna villkor är underkastade lagen i det land där företaget som driver hemsidan www.rinalda-se.com har sitt huvudkontor.

ARTIKEL 12 – Kontakt

Promonde Ltd
FPO BOX 86405,
Al-Jazeera Al-Hamra
Ras Al Khaimah
UAE

Allmänna Villkor gällande
Rinaldas Konsultationer

Privatliv
FAQ